Olympus Premium Service
 

Olympus Premium Service คือบริการพิเศษสำหรับลูกค้าโอลิมปัสในประเทศไทย ที่ให้คุณมากกว่าการรับประกันสินค้า ด้วยสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับสมาชิกเท่านั้น เพียงคุณเป็นเจ้าของกล้อง OM-D E-M1X, E-M1 Mark II, E-M5 Mark II, E-M10 Mark III, E-M10 Mark II,PEN-F, E-PL9, E-PL8, M.Zuiko PRO และ M.Zuiko Premium ที่ยังไม่หมดประกัน ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ก็สามารถสมัครสมาชิกได้ เพียงดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  

 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  หรือ 

      1. กรอกใบสมัครและเซ็นชื่อให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า
      2. ดำเนินการชำระเงิน​​
           2.1  โดยโอนเงินค่าสมัครสมาชิกมาที่ :
                ธนาคาร :บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย
                ชื่อบัญชี : บจก. โอลิมปัส (ประเทศไทย)
                เลขที่บัญชี: 063-031-0613
      3. ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมด โดยแนบไฟล์เอกสารส่งมาที่อีเมล: imaging.oth@olympus-ap.com ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังนี้
           3.1 แบบฟอร์มใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อทั้งสองหน้า
           3.2 สำเนาบัตรรับประกันสินค้า
           3.3 สำเนาใบเสร็จรับเงินในการซื้อสินค้า
           3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
           3.5 สำเนาเอกสารการโอนเงิน หรือ Pay in slip ค่าสมัคสมาชิก
      4. บริษัทฯ จะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร และอนุมัติการเป็นสมาชิกประมาณ 15 วันทำการ
      5. ศูนย์บริการจะจัดส่งบัตรสมาชิกพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเพื่อเป็นการยืนยันการเป็นสมาชิก หลังจากอนุมัติ โดยจัดส่งไปที่ชื่อ-ที่อยู่ที่กรอกในเอกสารใบสมัคร

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

      1. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โอลิมปัสที่นำเข้าโดย บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ ") และจัดจำหน่ายโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากบริษัทฯ เท่านั้น
      2. อายุสมาชิกเริ่มนับจากวันที่อนุมัติและบวกเพิ่มอีก 1ปี นับจากวันที่ระยะเวลารับประกันเดิมสิ้นสุดลง
      3. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครได้แก่ สำเนาบัตรรับประกันสินค้า สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี
      4. การสมัครสมาชิกจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดของทางบริษัท ฯ โดยบริษัทฯ จะใช้เวลาพิจารณาและแจ้งให้ท่านทราบภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน ในกรณีที่บริษัทฯปฏิเสธการสมัคร บริษัทฯ จะคืนเงินค่าสมัครให้กับผู้สมัครตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
             - กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯแจ้งให้ผู้สมัครทราบ โดยระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร
             - กรณีชำระเงิน โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร, Internet Banking หรือชำระเป็นเงินสด บริษัทฯจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัญชีที่ผู้สมัครให้ข้อมูล โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-45 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯแจ้งให้ผู้สมัครทราบ และได้รับข้อมูลประกอบการคืนเงินจากผู้สมัครครบถ้วน
      5. สิทธิการเป็นสมาชิก OPS. เป็นสิทธิเฉพาะตัว และไม่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นได้
      6. สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกจำกัดเฉพาะสินค้าที่ลงทะเบียนในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก OPS และ มีหมายเลขเครื่องตรงกับที่ระบุไว้เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงเลนส์ที่ขายเป็นชุดพร้อมตัวกล้อง
      7. กรณีสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ หรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์สำรองให้ยืมระหว่างรอซ่อม บริษัทฯ มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดในการยกเลิกสิทธิการเป็นสมาชิกและอาจเรียกให้สมาชิกชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งนี้ การยกเลิกการเป็นสมาชิกจะมีผลเป็นการยกเลิกสิทธิพิเศษต่างๆ ที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมด และบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องคืนค่าสมัครหรือจ่ายค่าทดแทนใดๆ
      8. สมาชิกสามารถต่ออายุสมาชิกได้อีก 2 ครั้ง โดยต้องกระทำภายใน 2 เดือนก่อนวันที่อายุสมาชิกเดิมสิ้นสุดลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-787-8200 เพื่อการต่ออายุสมาชิก
      9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประประโยชน์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสินค้าที่ลงทะเบียน OPS
 1. ได้รับการประกันสินค้าเพิ่มอีก 1 ปีนับจากวันที่ระยะเวลารับประกันเดิมสิ้นสุดลง โดยเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ของบริษัท
 2. รับบริการทำความสะอาดสินค้า จำนวน 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 3. รับบริการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของสินค้า จำนวน 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. รับบริการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 5. รับบริการซ่อมสินค้าด่วน
 6. มีอุปกรณ์สำรองให้ยืมระหว่างรอซ่อม เฉพาะในกรณีที่การซ่อมใช้ระยะเวลามากกว่า 3 วัน (สมาชิกไม่สามารถเลือกอุปกรณ์สำรองได้โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่พร้อมในขณะนั้น และเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทฯ)
 7. รับส่วนลด 15% สำหรับค่าซ่อม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 8. รับส่วนลด 15% จากราคาขายปกติ ในเดือนเกิดของสมาชิก จำนวน 1 ครั้ง สำหรับสินค้าทุกชนิดที่จำหน่าย ณ ศูนย์บริการโอลิมปัส อาคารสรชัย (สามารถซื้อได้ 1 ชิ้น ต่อรุ่นสินค้า)
 9. รับส่วนลด 15% จากราคาขายปกติ เมื่อซื้ออุปกรณ์เสริม (ไม่รวมกล้อง, เลนส์ และเคสสำหรับการใช้งานใต้น้า) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับสินค้าที่จำหน่าย ณ ศูนย์บริการโอลิมปัส อาคารสรชัย
*บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆ และสิทธิประโยชน์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
กรณีได้รับสิทธิ OPS Membership ฟรีเมื่อซื้อสินค้าในรุ่นที่ร่วมรายการโปรโมชัน
 • *สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ ณ จุดขาย

 • แชร์

  พบกับเราได้ที่

  • Facebook
  • Youtube

  Olympus Facebook