เงื่อนไขการรับประกัน
 

 1. สินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกัน จำกัดเฉพาะ สินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด  “โอลิมปัส” และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกัน 1 ปีนับแต่วันที่ซื้อสินค้า 
 2. สินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน โอลิมปัสจะทำการซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนอะไหล่สินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โอลิมปัสมีดุลยพินิจโดยเด็ดขาด ในการพิจารณาซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่สินค้าที่เกิดความชำรุดหรือบกพร่อง โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
 3. ค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทั้งสิ้น เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าภาษีอากรต่าง ๆ เป็นต้น
 4. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ ถึงแม้จะยังอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน  โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การเปลี่ยนอะไหล่ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองทั้งสิ้น
  • 4.1 การชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี  การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม  การติดตั้งระบบ หรือใช้ต่อกับ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน และไม่ผ่านการรับรองจากโอลิมปัส
  • 4.2 การแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคล หรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจากโอลิมปัส 
  • 4.3 ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน อุบัติเหตุ เช่น น้ำเข้าสินค้า ตกกระแทก รอยถลอก รอยขีดข่วน การสูญหายของสินค้า หรือชิ้นส่วน เป็นต้น
  • 4.4 หมายเลขประจำเครื่องถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย
  • 4.5 สินค้าที่จำหน่ายในราคาพิเศษ หรือสินค้าตัวโชว์
  • 4.6 ไม่ปรากฎหลักฐานการลงทะเบียนรับประกันสินค้าทาง http://www.olympusimaging-th.com หรือ ไม่มีบัตรรับประกันสินค้าที่สมบูรณ์มาแสดงพร้อมกับใบเสร็จแสดงการซื้อสินค้า หรือ มีร่องรอยขีดฆ่า ลบ แก้ไข หรือฉีกขาด บนบัตรรับประกันสินค้า หรือใบเสร็จ
  • 4.7 การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่เป็น อุปกรณ์เสริม ( accessories) เช่น AC adapter สายคล้องซองใส่สินค้าสายไฟ หรือ cable หรือเป็น อุปรณ์ใช้สิ้นเปลือง  ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง หรือหมดอายุเนื่องจากการใช้งาน หรือเสื่อมตามอายุของสินค้า เช่น แบตเตอรี่ เป็นต้น 
 5. การรับประกันครอบครอบคลุมเฉพาะความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดทุน การขาดโอกาสทางด้านธุรกิจ หรือการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ภาพถ่าย โปรแกรม หรือ ไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ  

               สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สร้างระหัสผ่าน 6 ตัว และเตรียมรูปถ่ายของ บัตรรับประกัน และใบเสร็จ อย่างละรูป ความละเอียดไม่เเกิน 900 x 900 พิกเซล ซึ่งระบบจะให้แนบภาพถ่ายด้วย
 
คลิกเพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า (ลงทะเบียนครั้งแรก)

               สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว กรุณา Login ไปที่โปรไฟล์ของท่าน แล้วเพิ่มรายการสินค้าที่หัวข้อ "My Warranty" ซึ่งจำเป็นต้องแนบรูปบัตรรับประกันและใบเสร็จเช่นกัน
คลิก เพื่อ Login (สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว)

 

หมายเหตุ*

ควรศึกษาเอกสารการรับประกันสินค้าเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันหรือซ่อมแซมที่จัดให้ โอลิมปัสได้ยกเลิกการรับประกันทั่วโลกกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดจำหน่ายตั้งแต่ กันยายน 2557 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหลังจาก กันยายน 2557 เป็นผลิตภัณฑ์ซึ้งมีการผลิตก่อนหน้าและมีเอกสารการรับประกันทั่วโลกภายในกล่อง ท่านก็จะได้รับการรับประกันผลิตภัณฑ์ทั่วโลกตามปกติ 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ

 • การรับประกันศูนย์ทั่วโลกไม่สามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่ โปรดดู รายชื่อตัวแทนจำหน่าย ที่มาพร้อมกับสินค้าของคุณเพื่อตรวจสอบ ศูนย์บริการที่เข้าร่วมและอยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ

แชร์

พบกับเราได้ที่

 • Facebook
 • Flickr
 • Youtube
 • Twitter

Olympus Facebook